DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CONCRECIONS I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM DEL CENTRE

 

El Decret 4/2009, de 13 de gener de 2009, estableix l’ordenació i el currículum LOE dels ensenyaments d’idiomes de règim especial que s’imparteixen a les escoles oficials d’idiomes de Catalunya.

 

El Reial Decret 1041/2017 (LOMCE) estableix les bases per a un nou currículum que s’impartirà en els nivells intermedi B1 i intermedi B2 a partir del curs  2018-2019. La implantació dels nous currículums dels nivells bàsic A2, avançat C1 i avançat C2  es farà gradualment en cursos posteriors. 

 

Tant el currículum LOE com el currículum LOMCE segueixen les recomanacions del Consell d’Europa tal com es concreten en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

 

 

CURRÍCULUM D'ALEMANY I ANGLÈS EOI

 

 

CONCRECIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM DE l'EOI SANT CUGAT PEL CURS 2021-2022

 

Desenvolupament i concreció dels objectius per destreses i de les competències generals per a cada curs i idioma de l'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat.

 

Concreció i desenvolupament del currículum d'alemany

 

curs A1 d'alemany   Descarregar

curs A2 d'alemany    Descarregar

curs B1 d'alemany    Descarregar

curs B2.1 d'alemany  Descarregar

curs B2.2 d'alemany  Descarregar

 curs C1 d'alemany     Descarregar

 

Concreció i desenvolupament del currículum d'anglès

 

curs A1 d'anglès Descarregar

curs A2 d'anglès Descarregar

curs B1 d'anglès Descarregar

curs B1 d'anglès semipresencial  Descarregar

curs B2.1 d'anglès Descarregar

curs B2.1 d'anglès semipresencial  Descarregar

curs B2.2 d'angles Descarregar

curs B2.2 d'anglès semipresencial  Descarregar

 curs C1 d'anglès     Descarregar