DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

ASSISTÈNCIA

ÉS OBLIGATORI VENIR A CLASSE?

 

Per al bon aprofitament individual i de grup, i per a una adequada avaluació de l'alumne, l'assistència es considera absolutament necessària. Els alumnes tenen el deure d'assistir regularment a classe. Una assistència superior al 65% és imprescindible per poder ser avaluat de forma contínua.

 

És especialment important assistir a classe el primer dia, ja que és quan s'informa de tots els aspectes administratius i del sistema d'avaluació del curs. Si no podeu assistir-hi per alguna raó, poseu-vos en contacte amb el vostre professor.

 

En qualsevol cas, per poder assolir els objectius d'un curs de l'EOI, a més de l'assistència regular a les classes, cal una dedicació suplementària fora de l'aula a l'estudi de la llengua (deures, estudi ...) i al desenvolupament de la competència en les diferents habilitats (activitats de comprensió oral i lectora, grups de conversa ...). Aquesta dedicació ha de ser regular al llarg de tot l'any acadèmic, però pot tenir puntes especials de feina en alguns moments (tutories, proves parcials, proves finals ...).

 

QUÈ HE DE FER SI NO PUC VENIR ALGUN DIA A CLASSE?

 

És aconsellable informar-ne al professor o professora prèviament (no és necessari justificar l'absència).

 

SI UN COP COMENÇAT EL CURS, EM SORGEIX ALGUN IMPEDIMENT QUE EM PRIVA DE CONTINUAR ASSISTINT A CLASSE, QUÈ HE DE FER?

 

Si un alumne no pot assistir a classe durant un temps o definitivament, cal que ho faci saber al professor el més aviat possible ja que podria ser aconsellable demanar una renúncia. La data límit per sol·licitar la renúncia cal que la consulteu: Secretaria - Normes administratives - Renúncia a la matrícula.

 

PUC ASSISTIR A CLASSE COM OIENT, SENSE ESTAR MATRICULAT?

 

Les Escoles Oficials d'Idiomes no contemplen aquesta possibilitat.

 

HI HA ALGUNA MODALITAT D'APRENENTATGE NO PRESENCIAL?

 

Existeixen les següents possibilitats:

  1. Matricular-se en un curs Semipresencial.
  2. Aprenentatge de l'anglès mitjançant l'IOC (Institut Obert de Catalunya).

 

QUÈ ÉS UN CURS SEMIPRESENCIAL O BLENDED?

 

En la modalitat Semipresencial la càrrega lectiva del curs es reparteix de manera igual entre el treball presencial al centre i el treball individual telemàtic. La formació en aquesta modalitat comporta:

  1. L'assistència a una sessió setmanal de dues hores i mitja al centre.
  2. El treball individual en l'entorn virtual d'aprenentatge Moodle realitzant els materials EOI Campus i les tasques suggerides pel professor/a. Això equival a un treball individual a casa de quatre hores setmanals aproximadament.