DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

AVALUACIÓ

COM S'AVALUA A L'ALUMNAT?

 

Tot i que hi ha un marc general d'avaluació de l'alumnat del centre, s'ha de consultar al professor o a la professora per saber exactament com es fa l'avaluació de cada departament.

 

Marc general:" L'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes oficials presencials serà contínua i sistemàtica, globalitzada, integradora i personalitzada per tal de valorar el progrés dels alumnes i contrastar els objectius establerts amb els resultats que s'obtenen" (Resolució per la qual es donen instruccions per a l'organització i el funcionament de les EOI de Catalunya, Departament d'Educació).

 

L'avaluació contínua s'aplica a tots els cursos i es dóna una importància cabdal a l'intercanvi continu d'informació sobre el procés d'aprenentatge entre professorat i alumnat, ja que aquest aspecte es considera una eina de formació imprescindible.

 

Cal recordar que si no s'assisteix a un 65% de les classes l'avaluació només es basarà en la prova final.

 

QUANTS ANYS ES GUARDEN LES NOTES?

 

Els cursos aprovats a les Escoles Oficials d'Idiomes no tenen caducitat.