DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

MATRICULA D'ACTUALITZACIÓ

 

 

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors..

 

La sol·licitud per a aquest tipus de matrícula s’ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió, i només s’admet si hi ha vacants en el curs i l’idioma sol·licitat. La sol·licitud és valida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l’alumne o alumna ho vol.

 

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificat oficial. La qualificació que es fa constar a l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna és de “no qualificat/ada”.

 

En el cas dels cursos que condueixen a l’obtenció d’un certificat, l’alumnat en aquesta situació acadèmica no té dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però pot sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat.

 

Pel que fa al preu del servei, aquest alumnat ha de pagar la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

 

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.

 

L'alumnat  de matrícula d’actualització no passen al següent curs per defecte. Si volen accedir a un curs superior, han de fer preinscripció i matrícula com alumne nou al setembre.

 

Per sol·licitar una matrícula d’actualització heu d’omplir aquest formulari..