DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL

QUÈ ÉS UNA CONVOCATÒRIA ADDICIONAL?

 

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi, avançat i C1—, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial, modalitat presencial, durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

 

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (1r) o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 (4r) i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

 

Per cursar per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic (1r) o el primer curs de nivell intermedi B2 (4t), l'alumne haurà de demanar-ho al director de l'escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumne en la seva sol·licitud i el procés d'aprenentatge seguit per l'alumne al llarg dels dos cursos realitzats.

 

L’alumne/a que accedeix directament al segon curs del nivell bàsic (2n) o al segon curs del nivell intermedi B2 (5è), el pot cursar un màxim de dues vegades.

 

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

 

Per cursar un nivell per tercera vegada caldrà adreçar una instància a l'adreça electrònica departament_alumnat@eoisantcugat.com del centre  amb justificació documental durant la primera setmana de juliol (comprovar dates de curs actual). La resolució es comunicarà a la persona interessada per correu electrònic i en cas de concedir la convocatòria addicional l'alumne/a es matricularà presencialment a l'escola a en la data que indiqui l'escola. La convocatòria addicional, només serà vàlida per al curs següent, i sempre i quan l'alumne/a es matriculi a l'EOI de Sant Cugat. Aquesta convocatòria addicional només es concedirà en casos extraordinaris degudament justificats.

 

CONVOCATÒRIES POSSIBLES

 

El nombre de convocatòries possibles per nivell és el doble dels cursos que s’imparteixen a cada nivell (4 per al Bàsic, 2 per a l’Intermedi B1, 4 per a l’Intermedi B2 i 2 per a C1), però en cap cas es pot fer un curs més de TRES vegades.

 

 

NIVELLS CURSOS REPETICIÓ POSSIBLE

 

NIVELL BÀSIC

 

 

*Total de 4 cursos més una convocatòria addicional

 

 

 

 

 

A1

 

 

 

Per segona  vegada automàticament.

 

Per tercera vegada  si es demana la Convocatòria addicional.

 

Total: màxim 3 vegades

 

 

 

 

A2

 

Per segona vegada  automàticament.

 

Total: màxim 2 vegades

 

 

*Si l’A1 s’ha superat en la primera convocatòria, l’A2 també es pot cursar fins a 3 vegades si es demana la Convocatòria addicional

 

 INTERMEDI B1

 

 B1*

 

 

Per segona  vegada automàticament.

 

 

Per tercera vegada  si es demana la Convocatòria addicional

 

 INTERMEDI B2

 

*Total de 4 cursos més una

Convocatòria addicional

 

 B2.1

 

Per segona vegada automàticament .

 

 

Per tercera vegada  si es demana la Convocatòria addicional

Total: màxim 3 vegades

 

 

 

 

B2.2

Per segona vegada  automàticament

 

 

*Si el B2.1 s’ha superat en la primera convocatòria, el B2 també es pot cursar fins a 3 vegades si es demana la Convocatòria addicional

 

 

 

 

 

AVANÇAT C1

 

 

 

 

 

 

C1

 

 

Per segona vegada  automàticament.

 

 

Per tercera vegada  si es demana la Convocatòria addicional