DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

MATRÍCULA D'ACTUALITZACIÓ

Matrícula d'actualització a les Escoles Oficials d'Idiomes.

 

Aquelles persones que ja han cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat i que desitgin actualitzar coneixements, podran sol·licitar matrícula en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre i quan hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

 

La sol·licitud per realitzar aquest tipus de matrícula es presentarà al centre una vegada finalitzat el període d’admissió de nous alumnes al setembre i només serà admesa la sol·licitud, cas que existeixin vacants en el curs i idioma sol·licitat. La sol·licitud serà vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·liciti i s’haurà de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, cas que l’alumnat ho vulgui.

 

Aquest tipus de matrícula no tindrà efectes acadèmics ni donarà lloc a cap certificació oficial. La qualificació que es farà constar en l’expedient acadèmic de l’alumnat serà “No qualificat/ada”.

 

L’alumnat en aquest situació acadèmica podrà sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat.

 

L’alumnat en aquesta situació no té dret a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment.

 

Pel que fa al preu del servei, aquest alumnat pagarà la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

 

No es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials i una matrícula d’actualització del mateix idioma durant un mateix curs acadèmic.