DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

FLEXIBILITZACIÓ DE L'ITINERARI EDUCATIU

Flexibilització de l'itinerari educatiu: matrícula d'actualització en cursos inferiors.

 

Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors.

 

La sol·licitud per aquest tipus de matrícula s'ha de presentar al centre una vegada finalitzat el període d’admissió de nous alumnes al setembre i només s'admet la sol·licitud si hi ha vacants en el curs i idioma sol·licitat. La sol·licitud és vàlida únicament per al curs acadèmic en què se sol·licita i s’ha de tornar a presentar per a cursos acadèmics posteriors, si l'alumne o alumna vol.

 

Aquest tipus de matrícula no té efectes acadèmics ni dona lloc a cap certificació oficial. La qualificació que es fa constar en l’expedient acadèmic de l’alumne o alumna és  de “no qualificat/ada”.

 

L’alumnat en aquesta situació acadèmica podrà sol·licitar un certificat d’actualització al centre on estigui matriculat.

 

En el cas dels cursos que condueixen a l'obtenció d'un certificat, l'alumnat en aquesta situació acadèmica no té dret  a sol·licitar una nova expedició del certificat obtingut anteriorment, però pot sol·licitar un certificat d'actualització al centre on estigui matriculat.

 

Pel que fa al preu del servei, aquest alumnat pagarà la taxa o el preu públic corresponent, sense penalització per repetició.

 

Durant un mateix curs acadèmic no es pot simultaniejar una matrícula ordinària als ensenyaments presencials amb una matrícula d’actualització del mateix idioma.