DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

PERMANÈNCIA EN ELS ESTUDIS

 

 

 

Dins de cada nivell —bàsic, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 —, l’alumnat té dret a romandre matriculat en el règim d’ensenyament oficial durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell per a l’idioma corresponent.

 

L’alumne/a que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell bàsic o que cursa per tercera vegada el primer curs del nivell intermedi B2 i no el supera, no pot tornar a cursar aquest curs una altra vegada.

 

Per cursar per tercera vegada el curs A1 o el  curs B2.1, l'alumne/a haurà de demanar-ho al director de l'escola, que haurà de valorar les circumstàncies al·legades per l'alumne en la seva sol·licitud, i el procés d'aprenentatge seguit per l'alumne al llarg dels dos cursos realitzats.

 

L’alumne/a que accedeix directament al  curs A2 o al  curs B2.2, el pot cursar un màxim de dues vegades.

 

Dins del nivell avançat C1 l'alumne té dret a romandre matriculat en el règim d'ensenyament oficial, modalitat presencial, un màxim de dos cursos acadèmics. En casos excepcionals, la direcció de l’escola pot autoritzar la repetició o permanència d'un curs més en règim oficial presencial a l'alumne que ho sol·liciti.

 

En casos excepcionals a valorar per la direcció de l’escola, i sempre que no representi fer el mateix curs per quarta vegada, el director podrà autoritzar la repetició o permanència d’un curs més en règim oficial presencial a l’alumnat que ho sol·liciti quan ja hagi superat el nombre màxim de cursos de permanència autoritzats amb caràcter general per al nivell corresponent. Es podrà concedir una única convocatòria addicional per nivell.

 

Per cursar un nivell per tercera vegada caldrà adreçar una sol·licitud al departament d'alumnat del centre a l'adreça electrònica: departament_alumnat@eoisantcugat.com amb justificació documental durant la primera setmana de juliol. La resolució es comunicarà a la persona interessada per correu electrònic i en cas de concedir la convocatòria addicional l'alumne/a es matricularà presencialment a l'escola en la data que indiqui l'escola. La convocatòria addicional, només serà vàlida per al curs següent, i sempre i quan l'alumne/a es matriculi a l'EOI de Sant Cugat. Aquesta convocatòria addicional només es concedirà en casos extraordinaris degudament justificats.