DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

RENÚNCIA A LA MATRÍCULA

 

a) Es podrà renunciar a la matrícula oficial quan l'alumne/a es vegi en la impossibilitat de continuar assistint a classe amb regularitat.

 

L'alumnat oficial podrà enviar a l'adreça electrònica: departament_alumnat@eoisantcugat.com la sol·licitud de renúncia a la matriculació en un idioma en un termini que acabarà el 30 de novembre.

 

Aquesta renúncia no suposarà el còmput del curs a efectes de repetició (consulteu Secció Permanència en els estudis), ni el dret al retorn de l'import de la matrícula.

 

L'alumne/a que renunciï a la seva matrícula dins el termini establert tindrà garantida plaça en el mateix nivell en el curs següent, però no tindrà garantit el mateix horari del curs anterior.

 

La renúncia a la matricula implica, des del mateix moment de formalitzar-la, la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final del curs en què es realitza, i també impedeix presentar-se als exàmens finals d'aquell any.

 

Amb posterioritat al termini de renúncia establert, si un alumne oficial abandona, el curs es computarà a efectes de repetició i l'alumne tindrà, a tots els efectes, la consideració de "No presentat" en la qualificació final i garantida la plaça en el mateix nivell en el curs següent, però no tindrà garantit el mateix horari del curs anterior.

 

D'aquestes renúncies, l'alumnat en podrà fer només una per curs.

 

 

b) Qualsevol persona que tingui un expedient acadèmic obert en una escola oficial d'idiomes podrà sol·licitar al director de l'escola la renúncia a un dels cursos acadèmics superats en aquell idioma, sempre que no siguin cursos que hagin comportat l'obtenció d'un certificat. L'escola la podrà concedir un cop obtinguts els informes oportuns del departament d'aquell idioma. El curs renunciat computarà a efectes de repetició.

 

Les renúncies considerades en els apartats a) i b) anteriors s'han de fer constar en l'expedient acadèmic de l'alumne/a.