DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

TAXES D'EXAMEN DE CERTIFICACIONS

 

Taxa per Inscripció en Règim Lliure       

 

 Taxa Ordinària    

       Família Nombrosa. Categoria General i/o Monoparental        Família Nombrosa. Categoria Especial
 
Certificat de nivell intermedi B1
  76,10 €   38,05 €   Gratuït
 
Certificat de nivell intermedi B2   76,10 €   38,05 €   Gratuït

 

           
Certificat de nivell avançat C1      93,80 €                 46,90 €            Gratuït 

 

D'acord amb la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, art.44 punt 1.