DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

MATRICULACIÓ SEGÜENT CURS

 

 

L'alumnat que hagi aprovat el curs amb la qualificació APTE/A, l'alumnat  NO APTE/A o NO QUALIFICAT/DA, l'alumnat  que hagi fet RENÚNCIA de matrícula dins el termini establert (consulteu Secció Renúncia a la matrícula oficial) i també l'alumnat NO PRESENTAT/DA,   tindrà plaça reservada per al curs següent en el mateix idioma.

 

L’escola no pot, però, garantir un horari determinat, tot i que intentarà que tot l'alumnat tingui el mateix o un horari similar al del curs passat si és possible. El Departament d'Educació dona prioritat a l’hora de fer la matrícula a l'alumnat apte (consulteu Secció Procés de preinscripció i matrícula).

 

L'alumnat que no hagi formalitzat la matrícula dins el termini establert en el calendari de matriculació de juliol haurà perdut la seva reserva de plaça, deixant automàticament de ser considerat alumne o alumna oficial. Una vegada matriculat tot l'alumnat oficial, el centre procedirà a publicar  l’oferta de places que quedin disponibles.

 

El Departament d'Educació incentiva l'alumnat que obté la qualificació d' "apte" o "apta" en el curs finalizat, donant-li  prioritat en l'ordre de matrícula en el nivell immediatament posterior de la mateixa llengua.

 

La informació sobre el procediment, dates i terminis de matriculació de l'antic alumnat del centre les determina el Departament d'Educació i es publica al web de l’escola