DEFENSEM L'ENSENYAMENT PÚBLIC D'IDIOMES

ESCOLES OFICIALS IDIOMES

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

  

Procés general i calendari

 

Per cursar ensenyaments d'idiomes a escoles oficials cal presentar la sol·licitud de preinscripció, llevat que es tracti de continuar a la mateixa escola en els ensenyaments del mateix idioma que es cursa actualment. 

 

Les Escoles Oficials d'Idiomes apliquen les normes de preinscripció i matrícula dels alumnes fixades per la Resolució anual corresponent. Així mateix, seguiran les Instruccions de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que concreten el seguit de processos necessaris per dur a terme la matrícula d'antics alumnes, el mes de juliol, i la preinscripció i matrícula de nous alumnes, el mes de setembre, tant per als cursos extensius com per als intensius del primer quadrimestre.

 

La preinscripció, unificada per a totes les EOI de Catalunya, es fa mitjançant un formulari per via telemàtica. Es pot fer un màxim de dues preinscripcions i a dos idiomes diferents. En cada preinscripció es poden triar dues opcions de centre i fins a quatre horaris.

 

Per accedir als ensenyaments d'idiomes en les EOI cal tenir 16 anys complerts l'any que es comencen els estudis.

 

També hi poden accedir els més grans de 14 anys per seguir els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació secundària obligatòria (caldrà justificar-ho documentalment en el moment de la matrícula).

 

 

Alumnes amb qualificació "apte"

 

El Departament incentiva els alumnes que hagin obtingut la qualificació final d' "apte" o "apta" donant-los  prioritat en l'ordre de matrícula.

 

Antics alumnes

 

Tenen la consideració d'antics alumnes, a efectes de matrícula, els alumnes del curs acadèmic anterior.

 

Test de nivell

 

El resultat de les proves de nivell tindrà valor exclusivament de classificació a efectes de formalitzar la matrícula, però no s'incorporarà a l'expedient acadèmic. Aquesta classificació és vàlida per a qualsevol EOI de Catalunya però només tindrà validesa per l'any acadèmic per al qual es fa la prova de nivell.

 

Es podrà accedir a un curs superior a primer mitjançant un test de nivell. Cas que l'alumne/a no demostri al test de nivell el nivell necessari per fer un curs superior se'l preinscriurà a A1.

 

Idiomes a les EOI: informació del  Departament d'Educació.