TRAMITACIÓ DE TÍTOLS

CERTIFICAT DE NIVELL BÀSIC  A2

 

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat per correu electrònic a partir del 23 d'octubre. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo (amb cita prèvia) no  sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B1

 

 

Cal sol·licitar-lo prèviament (sol·licitud) al departament d'alumnat per correu electrònic a partir del 23 d'octubre. Caldrà  adjuntar fotocòpia del DNI.

 

En cas que la persona que vingui a recollir-lo (amb cita prèvia) no  sigui el mateix alumne, caldrà omplir full d'autorització i adjuntar fotocòpia del DNI de l'alumne i de la persona autoritzada.

 

 

CERTIFICAT DE NIVELL INTERMEDI B2 i NIVELL AVANÇAT C1

 

Aquests certificats els expedeix el Departament d'Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de l'alumne/a (l'escola emetrà un codi de barres que caldrà pagar pel Servicaixa del Caixabank o bé on line ). Per a la seva tramitació, cal demanar cita prèvia i enviar prèviament per correu electrònic (sol·licitud), còpia DNI i, si s'escau, documentació vigent del motiu de reducció o exempció de la taxa, o carnet vigent segons el cas.

 

- Taxes d'expedició